FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งนายจ้าง แจ้งบัญชีรายชื่อเพื่อขอรับการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างชาติ

วันที่ 20 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 192 คน)
 
เช้าวันนี้ ( 20 ม.ค.58 ) ที่ห้องประชุม 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่งได้มีการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวได้เข้าสู่ระบบและเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,007 คน ผู้ติดตามจำนวน 15 คน และมีนายจ้างจำนวน 536 ราย แยกเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่ม จำนวน 674 คน ลูกจ้างรับใช้ในบ้าน จำนวน 237 คน และลูกจ้างด้านเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 123 คน

ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางในการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทั้ง 1,007 คนแล้ว และจะต้องดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้นายจ้าง ส่งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจสัญชาติตามระเบียบดังกล่าว ปรากฏว่า มีนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพียง 44 ราย จาก 536 ราย และจำนวนแรงงานต่างด้าว 91 คน จาก 1,007 คน ซึ่งยังถือว่าน้อยมาก นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สั่งการให้ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมให้คำแนะนำนายจ้างให้เร่งแจ้งบัญชีรายชื่อเพื่อขอรับการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างด้าวตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากเลยวันที่ 31 มีนาคม 2558 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จะกลายเป็นแรงงานเถื่อน และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
 
............................วิภาดา  รัตนโรจนา  ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com