FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน กลุ่มคดียาเสพติด เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมโดยใช้หลักศาสนามาขัดเกลาจิตใจให้ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ในกลุ่มคดียาเสพติด เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ และไม่หวนไม่กระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชน อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 55 คน
 
นายวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การคุมประพฤติเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยวิธีไม่ควบคุม และมีจุดมุ่งหมายในช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเด็กและเยาวชน ให้สามารถปรับปรุงตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งกิจกรรมค่ายจริยธรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมประพฤติเด็ก และเยาวชนเกิดความสนใจศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมอันดีงามและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม สามารถช่วยเหลือและแก้ไขตนเองให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ศาสนาเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือหรือส่งเคราะห์ผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
 
.....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com