FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สานต่อโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสานปีที่2 เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังซึ่งเป็นผู้ที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านดนตรีนาฏศิลปพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (17 มีนาคม 2554) ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังซึ่งเป็นผู้ที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านดนตรีนาฏศิลปพื้นบ้าน และร่วมกันรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา จากทุกภาควิชา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน
 
นางศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกท้องถิ่นอันล้ำค่า ซึ่งบรรพบุรุษได้สั่งสมมาช้านาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสาน เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเยาวชนของชาติให้ความสนใจศิลปวัฒนธรรมน้อยลง ด้วยอิทธอิพลวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดั้งนั้น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญของชาติ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนมีวามสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน ฝึกอบรมโดยแบ่งกลุ่มนาฏศิลปพื้นบ้าน และกลุ่มการขับร้องเพลงพื้นบ้านอีสาน และในวันสุดท้ายคือวันที่ 20 มีนาคม 2554 มีการจัดแสดงผลงานฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคณะศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง คณะอุดมศิลป์อัศวินหนังตะลุงมาร่วมแสดง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมของทางภาคใต้ด้วย
 
 
.......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com