FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปข.1 นำนักศึกษาชาวต่างประเทศศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 
นางสรวงสุดา คงพล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ได้นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศแอฟริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จำนวน 48 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายทองอินทร์ ภูมิช่อ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Insight Isan 2015 เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นการดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและความเป็นดินแดนแห่งมิตรไมตรี และเป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

สำหรับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงานแห่งนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 บนพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน และในปี 2551 ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์ฯ มีการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมหรือการเกษตรแบบผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ปลูกที่พักอาศัย ขุดสระน้ำ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงหมู ไก่ ปลาและกบ และได้เปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปขยายผล การฝึกอบรมจะแบ่งเป็นภาควิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การจัดทำบัญชีครัวเรือน และภาคปฏิบัติจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงการทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป และการถนอมอาหาร
 
 
....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com