FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาชีวศึกษาเอกชนกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปรับทัศนคติและภาพลักษณ์ใหม่ให้นักเรียน ผู้ปกครองสนใจเรียนสายอาชีพ

วันที่ 3 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 252 คน)
 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งด่วนในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ์ กำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาขาอาชีพเพิ่มขึ้น และมอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวะเอกชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บริการสังคม โดยใช้ชื่อว่า "อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ "นั้น

ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) ได้กล่าวว่า จากโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ พาณิชยการกาฬสินธุ์ ร่วมจิตอาสา พัฒนาถิ่นเกิด เทิดไท้องค์ราชันย์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ที่บ้านห้วยเตย ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นครู-อาจารย์ 27 คน นักเรียน 165 คน สถานที่จัดกิจกรรมมีชุมชนตำบลเว่อ และโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

สำหรับกิจกรรมที่นำออกไปบริการ ได้แก่ การมอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ 11 หมู่บ้าน ปรับปรุงสนามกีฬา, เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์, ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เดินสาย จัดสายแลนในห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน, ซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า, ออกแบบจัดร้านค้าชุมชนสไตล์เซเว่นอีเลฟเว่น, ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบุญชีครัวเรือน

ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว ได้กล่าวอีกว่า จากการทำงานร่วมกับชาวบ้านและการประเมินผลหลัง 2 เดือน ชาวบ้านมีความพึงพอใจและได้มองภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาดีขึ้น โดยเฉพาะการเรียนด้านอาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 

.........................................................สุรพล คุณภักดี ข่าว
 
 
 
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com