FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

วันที่ 4 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 189 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาคมสังคม เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

เมื่อวันที่ (4 กุมภาพันธ์ 2558) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก้าวไกลสู่อาเซียน : การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไป และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำ "โครงการก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด” ให้กับจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic-Corridor) ทางหลวงหมายเลข 12 (A H 16) ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดตาก – สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร และนครพนม ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกภาคส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมมากที่สุด
 
 
........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์
 


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com