FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ชี้จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาะสำหรับปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

วันที่ 5 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 208 คน)
 
นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West-Economic Corridor : EWEC) การเตรียมพร้อมด้านการเกษตรเพื่อรองรับและแข่งขันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมพร้อมไว้ 2 ด้าน คือ ด้านคน มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ความรู้ในทางวิชาการ การเพิ่มปริมาณการผลิต และอำนาจการต่อรอง โดยส่วนนี้ภาคเอกชนไม่มีปัญหา ทางด้านผลผลิตนั้นเน้นพืชผักปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้ให้มีการผลิตได้มาตรฐานสากล และที่น่ายินดีเพราะทางธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ได้เข้ามาส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ และเห็นว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิต
 
ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ทางกลุ่มจังหวัดร่วมกันส่งเสริมเข้าสู่การแข่งขันก็มีข้าว อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง โดยข้าวเน้นการแข่งขันตลาดบน โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ส่วนพืชที่เป็นทั้งอาหาร พลังงาน คือ อ้อย มันสำปะหลัง ส่งเสริมเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตร ซึ่งความเตรียมพร้อมของพืชสามตัวนี้ทางกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
.......................................สุรพล คุณภักดี  ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com