FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พมจ.กาฬสินธุ์ ระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันที่ 17 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 171 คน)
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไปแล้ว 167 ศูนย์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันปัญหา สังคมให้แก่คนในครอบครัว
          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 167 แห่ง ทบทวนภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ในปีที่ผ่านมา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ โดยมีผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม
          นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ องค์กรประชาชนที่มาจากกลุ่ม องค์กรในชุมชนที่มีจิตอาสามาช่วยกันดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารในรูปของ "คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะมีบทบาทในการสำรวจศึกษาปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา/ให้คำแนะนำ พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชนก่อนสมรส กลุ่มครอบครัวปกติ และกลุ่มครอบครัวมีปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิดเห็น/ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวที่มีผลงานดีเด่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้
 
 ................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
 
 
 
 

 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com