FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมประกวดโครงการ 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานกรมการปกครอง ประจำปี 2558

วันที่ 20 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 
          นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการ 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมการปกครองและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของกรมการปกครองให้สามารถพัฒนาระบบการทำงานของกรมการปกครองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
           สำหรับการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) จะต้องเป็นความคิดใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน และ 2.ประเภทนวัตกรรม (Innovation) เป็นผลงานที่เกิดจากการคิดใหม่ หรือพัฒนากระบวนการวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่องาน โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ของกรมการปกครองทุกระดับตำแหน่ง และประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนและส่งรายละเอียดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงมิถุนายน 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์กรมการปกครอง www.dopa.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง โทรศัพท์ 02-2254886 ต่อ 312
 
 ................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com