FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคี ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญ และได้ศึกษาธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2831 1234 หรือ http://www.dmycenter.com/
 
 
 ...........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com