FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือหน่วยงานภารรัฐ เอกชน และประชาชนให้การสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 5 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนจัด ส่งผลทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายทั้งจากการเผาวัชพืชริมทาง การเผาในพื้นที่การเกษตร และการเผาในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การส่งเสริมความรู้การนำเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา การจัดระเบียบการเผา การใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตร และลดการเผาพื้นที่เกษตร การประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศจังหวัด ในช่วงฤดูไฟป่าอย่างต่อเนื่อง การจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่มีความสำคัญและหล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า โดยบูรณาการหน่วยงานภารรัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานดับไฟป่า เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา ปฏิบัติงานดับไฟป่า โดยเน้นการเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
……………………………….. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com