FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การจัดสวัสดิการชุมชนกับ 16 กองทุน

วันที่ 23 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 327 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล กับกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 16 กองทุน วงเงิน 2 ล้านกว่าบาท
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (23 มีนาคม 2554) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ระหว่างนายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 16 กองทุน วงเงิน 2,074,460.-บาท โดยมีนายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
นายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2553 เห็นชอบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 16 กองทุน วงเงิน 2,074,460.- บาท โดยได้ส่งโครงการไปที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 16 กองทุนที่ได้เสนอไป จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง 16 กองทุนในวันนี้ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ จำนวน 50 คน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเมื่อปี 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับเงินสมทบกองทุนไปแล้วจำนวน 4 กองทุน เป็นเงิน 896,417.-บาท
 
สำหรับในปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสมทบโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จำนวน 800 ล้านบาท เพื่อให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ทั้งตำบลเก่าและตำบลใหม่ให้ได้ 89 กองทุนตามเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนด
 
 
...............................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com