FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
          กาฬสินธุ์จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จัดขึ้นทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการเกษตร หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเปิดบริการให้ตั้งแต่ ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านดิน ด้านพืช ด้านน้ำ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการตลาดเกษตร ด้านสหกรณ์ และด้านอื่นๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสมเด็จ ภาคเอกชนด้านธุรกิจเกษตร และส่วนราชการอำเภอสมเด็จ ร่วมออกร้าน นิทรรศการและให้บริการประชาชน มีเกษตรกรมารับบริการ ประมาณ 500 คน
 
.............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com