ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 261 คน)
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่หอประชุมโรงเรียนนามลวิทยา ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          นายวิชัย ตะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
          การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในวันนี้มีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จาก 3 อำเภอ คือ อำเภอร่องคำ, อำเภอฆ้องชัย และ อำเภอกมลาไสย เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 150 คน และมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตที่พอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณภาพอากาศ อากาศสดใสกับนักสืบสายลม กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อชีวิตกับนักสืบสายน้ำ และกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. ได้จัดทำโครงการกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการเขียนแผนที่ชุมชน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเครือข่าย ทสม. มีส่วนร่วม
          สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเครือข่าย ทสม. ได้จัดตั้งและมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 7,428 คน ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ............................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อาทิตย์ เทศธรรม / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com