FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 321 คน)
 

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตที่ดี ส่งเสริมอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ
          วันนี้ 13 สิงหาคม 2558 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านหนองแวงใต้ และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน มีความรู้ในเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเครื่องหมายการค้า
          นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นส่วนที่มีความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ ในฐานะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และมีบทบาทต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ รวมถึงความสำคัญในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต และในขณะเดียวกันแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ที่ยังมีปัญหาไม่มีความมั่นคงในชีวิต ก็จะได้รับความรู้ มีทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนต่อไป
........................................ สุวรรณ์   ศรีอาภรณ์   ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com