FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เข้มงวด ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพรบ.สุรา เพื่อลดอุบัติเหตุสงกรานต์

วันที่ 4 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้หลายมาตรการ เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลงหรือไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเลย อาทิเช่น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตให้เข้มงวดกวดขันการดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.สุรา พ.ศ.2493 โดยเคร่งครัด และนอกจากนั้นในบริเวณที่มีการจัดงานประเพณีหรือสถานที่จัดงานสงกรานต์ทุกแห่งได้ขอความร่วมผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณเขตเล่นน้ำสงกรานต์ และกำหนดให้รถจักรยานยนต์ รถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำห้ามเข้าในเขตที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเล่นน้ำสงกรานต์ โดยประกาศเป็นนโยบายในการจัดงานประเพณี "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การทะเลาะวิวาท และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน หมู่บ้าน เพื่อใช้มาตรการทางสังคม ร่วมกันป้องปรามและเฝ้าระวังผู้ที่มีประพฤติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงาม และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
 
 ..............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com