FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ประกาศส่งน้ำฤดูฝนปี 2559

วันที่ 30 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 335 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณน้ำ 382.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (19.31%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การ 282.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (14.26%) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน เมื่อวันที่23 มิถุนายน 2559 เห็นสมควรให้เริ่มส่งน้ำฤดูฝนปี 2559 โดยเป็นการส่งน้ำเสริมฝน ทางโครงการฯ จึงกำหนดการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกพืชฤดูฝน 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รวม 120 วัน จึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานดำเนินการทำความสะอาดคู-คลองส่งน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
 
และขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและแบ่งปัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างพอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม และในกรณีหากเกิดฝนทิ้งช่วงและไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่า 350 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โครงการฯ จะพิจารณาหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสาร สภาพอากาศ ละสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาวจากเว็บไซต์ http://ridceo.rid.go.th/karasin/lampao/ หรือทาง facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวต่อไป
 
 
 ……………………...สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com