FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยเริ่มจ้างแรงงานเวียดนามตาม ( MOU )ในกลุ่มประเทศ AEC

วันที่ 1 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 403 คน)
 
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทย เวียดนาม และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบการนำเข้าแรงงานเวียดนาม โดยให้กระทรวงแรงงาน กำหนดแนวทางการดำเนินการให้มีความโปร่งใส สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแนวทางการนำเข้าแรงงานเวียดนาม โดยนายจ้างสามารถยื่นความต้องการนำเข้าแรงงานกับตัวแทนของเวียดนามโดยตรง หรือกรณีไม่สะดวกที่จะติดต่อกับบริษัทจัดหางานเวียดนาม ก็สามารถเลือกใช้บริการ บริษัทจัดหางานไทยที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ทำงานในตำแหน่ง กรรมกร ประเภทกิจการประมง ก่อสร้าง และกรมการจัดหางาน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเข้าแรงงานเวียดนามในงานกรรมกร กิจการก่อสร้าง และประมง ภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านแรงงาน และบันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานไทย – เวียดนามไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการนำเข้าแรงงานเวียดนามได้ ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้าง ได้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 6/8 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0 43-813228- 9 , 097-3026626


................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com