FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านผลิต แปรรูปข้าวและผู้ประกอบยานยนต์ให้เป็นมืออาชีพสู่ AEC

วันที่ 8 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 222 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน ผู้ผลิต ผู้แปรรูปข้าว ผู้ประกอบการยานยนต์และผู้ประกอบการมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม
          นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการพัฒนาอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการพัฒนาอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนากำลังคนโดยให้เน้นในรายอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ให้คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดโดยมีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560-2564 ได้เน้นเอาประเภทอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นจุดแข็งและโอกาสตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ยกระดับฝีมือแรงงาน ผู้ผลิต ผู้แปรรูปข้าว ผู้ประกอบการยานยนต์และบริการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่เลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องเรื่องข้าวเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดแข็งการเกษตรด้านข้าว มีพื้นที่ปลูกข้าวมาก มีเขื่อนลำปาวที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่สนับสนุนการเพาะปลูกทั้งนาปี นาปรัง มีวัฒนธรรมและวิถีข้าวผู้ไทยข้าวเหนียวเขาวงที่ป็นข้าวจีไอ มีโรงสีขนาดใหญ่ที่แปรรูปข้าวส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ส่วนผู้ประกอบการยานยนต์และบริการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้นเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และยังเป็นทางผ่านไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีถนนสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ตัดผ่านเป็นระยะทางยาวกว่า 200 กิโลเมตร กาฬสินธุ์จึงมีความเหมาะสมเป็นจุดพักรถ จุดตรวจเช็คสภาพรถ และบริการเกี่ยวกับยานยนต์ซึ่งแผนพัฒนากำลังคนที่กำหนดมานี้ส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปดำเนินการตั้งแต่สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ
 
....................... ดวงใจ   หงษ์จันทร์   / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com