FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเตรียมแข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 8 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ประสบผลสำเร็จมีสถานประกอบการเข้าร่วม ๑ แห่งคือบริษัทกาฬสินธุ์รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด โดยมีรายได้เพิ่ม ๔ ล้านกว่าบาท 
          นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา (สุ-วัน-นะ-พรม-มา) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเตรียมพร้อมให้กับสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๙ อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบิจการ และพนักงานในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรู้และเข้าใจถึงความสูญเสียแฝงที่อยู่ในกระบวนการทำงาน สามาถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/การบริการ และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ ๔ แห่ง และคณะกรรมการได้คัดเลือกไว้จำนวน ๑ แห่ง คือบริษัทกาฬสินธุ์รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด 
          กระบวนการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีทีมที่ปรึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการปฏิบัติงานและผลสำเร็จ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ๖.๙% มูลค่า ๑,๓๔๐,๑๕๘.๓๕ บาท ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/การบริการ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ๖.๗๒% มูลค่า ๑,๒๙๒,๐๘๙.๕๕ บาท และการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ ๓๓.๕% มูลค่า ๑,๔๘๙,๙๑๖.๑๙ บาท รวมมูลค่าที่เป็นรายได้เพิ่ม ๔,๑๓๑,๑๖๔.๐๘ บาท

.....................................สุรพล คุณภักดี / ข่าว


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com