FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างงาน

วันที่ 31 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 312 คน)
 
          นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้จัดตั้ง " ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง” ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. จังหวัดตาก ณ อาคารเลขที่ 555 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก 2. จังหวัดสระแก้ว ณ อาคาร เลขที่ 499/158,499/160,499/162,499/164 บริเวณศูนย์การค้าตลาดอินโดจีน ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 3. จังหวัดหนองคาย ที่อาคารเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ในด้านต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเรื่องสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าว การบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบและพิจารณาการรับสิทธิที่พึงได้รับของแรงงาน เมื่อจะเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ้งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวมาตรฐานสากล ทั้งนี้ปัจจุบันนายจ้างที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในรูปการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU เท่านั้น ซึ่งจากตัวเลขการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 พบว่า มีนายจ้างความต้องการนำเข้าแรงงานแล้ว จำนวน 284,405 คน อนุญาตให้นำเข้าแรงงานแล้ว จำนวน 150,454 คน

...................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com