FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมปรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เข้ากับบริบทระดับพื้นที่

วันที่ 2 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
 
 วันนี้ ( 2 ก.ย.59) ที่ห้องประชุม 3/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วยการพิจารณาปรับแผนการป้องกันและบรรเทาสารณภัยของจังหวัดที่ล้อมาจากแผนระดับชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในแผน เกิดการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยง แล้วบูรณาการการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน

นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดการภัยตามแผนปัจจุบันได้เน้นด้านการป้องกันด้วยการ รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน คือประชาชน ส่วนราชการต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐพร้อมรับมือจากภัยที่จะเกิดขึ้น หากเกิดภัยแล้วต้องไม่ตระหนก ตั้งสติปรับตัวให้อยู่ได้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและทั่วถึง อย่างยั่งยืนดีกว่าสภาพเดิมซึ่งหากเกิดภัยในลักษณะเดิมอีกต้องไม่เกิดความเสียหายซ้ำที่เดิม 
 
............................. สุรพล คุณภักดี   ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com