FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้ว การจ้างงานแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

วันที่ 22 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
 
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 14 กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ถ้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแครนแรงงานในบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา รวมทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างสองประเทศให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของหนังสือบัตรผ่านแดนเป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางสำหรับการขออนุญาตทำงานตามมาตรา 14 ส่วนประเทศเมียนมาร์ได้ลงนามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม สำหรับประเทศลาวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายลาว

ดังนั้นนายจ้าง สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและมีความต้องการจ้างคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามดูกาล ตามมาตรา 14 สามารถดำเนินการได้แล้วกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่ 7 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ในพื้นที่ 8 อำเภอ 4 จังหวัด คือ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระจังหวัดตาก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง สถานประกอบการทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/8 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 04381 3228-9 , 09 7302 6626


......................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com