FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดแล้ว ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสิ้นสุดการจ้าง

วันที่ 22 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 721 คน)
 
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานตาม MOU เช่น สัญญาจ้าง ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานต่างด้าวก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมทั้งเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ และดำเนินการประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเมื่อครบสัญญาจ้าง ทั้งนี้กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานละสิ้นสุดการจ้าง รวม 3 แห่ง คือ
          1. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ที่ตั้งอาคารเลขที่ 555 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่ สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
          2. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งอาคารเลขที่ 499/158,160,162,164 ศูนย์การค้าอินโดจีน ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
          3. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย ที่ตั้งอาคารเลขที่ 165/1 หมู่5 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการทราบโดยทั่วกัน หาก มีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/8 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043813228-9, 09 7302 6626


......................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com