FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้าวเหนียวเขาวง

วันที่ 25 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)
 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ชาวนา ประชาชนชาวอำเภอเขาวง, นาคู, กุฉินารายณ์ เพื่อค้นหาความต้องการด้านการเกษตรข้าวเหนียวเขาวง และรวมใจตั้งจิตอธิษฐานถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวภัทรา วรามิตร ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ด้านการเกษตร เครือข่ายภาคประชาชน จัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหาความต้องการด้านการเกษตรข้าวเหนียวเขาวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ชาวนา ประชาชนชาวอำเภอเขาวง, นาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ ที่จะร่วมกันพัฒนาข้าวเหนียวเขาวง ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา 9 นาที ตั้งจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางสาวประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดเวทีประชาคมครั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มข้าวเหนียวเขาวง, ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ด้วยกระบวนการ SWOT แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพ, กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์, กลุ่มที่ 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และกลุ่มที่ 4 ส่วนราชการระดับอำเภอ และแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การพัฒนาข้าวเหนียวเขาวงผ่านบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ต่อไป 

 
........................... ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com