FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 25 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 233 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 
นายนัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของหนองเลิงเปือย ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ " แก้มลิง” มาใช้ เช่นการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้น้อมนำแนวพระราชดำริ " เกษตรทฤษฏีใหม่” มาใช้ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรอบหนองเลิงเปือย มีการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ที่หลากหลาย เช่น ปลูกมะเขือเทศ ปลูกถั่วลิสง ปลูกพืชผักปลอดสารพิษส่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เป็นต้น
 
นายนัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า แผนงานที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป ปี2560-2564 จะเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบการแปรรูป รวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อประกันความเสี่ยงเป็นต้น ส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะให้สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ปลาดุก กบ พันธุ์ปลากินพืช สนับสนุนปัจจัยการปลูกพืชผักกางมุ้งปลอดสารพิษส่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีเบื้องต้นแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
 
 
................................. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com