FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ประกาศเขตเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 28 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)
 
นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 ได้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 5 มีนาคม 2554 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีจำนวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 125 คน โดยใช้เขตประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์เดิมมีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็น 2 เขตเลือกตั้ง จะต้องมีการแบ่งเขตใหม่เป็น 6 เขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการจัดทำร่างการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยยึดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 10 นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาเห็นชอบรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอยางตลาด, อำเภอฆ้องชัย
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองกุงศรี, ห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสมเด็จ, คำม่วง, สหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกมลาไสย, นามน, ห้วยผึ้ง, ดอนจาน และอำเภอร่องคำ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์, เขาวง และอำเภอนาคู
 
 …………………………….วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
22%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
44%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com