FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ทำประชาพิจารณ์อนาคตภาพการจัดการศึกษาของ อบจ.กาฬสินธุ์

วันที่ 3 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดทำประชาพิจารณ์ เรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาของ อบจ.กาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาในอนาคต
 
เมื่อเช้าวันนี้ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้า พ.ศ.2554-2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ประกอบด้วยนางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องกว่า 60 คน ซึ่งการจัดทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาวิจัย เรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาของ อบจ.กาฬสินธุ์ โดยใช้การวิจัยอนาคต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพที่เป็นไปได้ด้านการจัดการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 11 ด้าน
 
นายกิตติศักดิ์ เชื้อจำรูญ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามาบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบันจำนวน 12 โรงเรียน มีนักเรียน 7,800 คน ครู 397 คน และบุคลากรทางการศึกษา 27 คน ซึ่งมีปัญหาการบริหารจัดการในหลายๆด้าน จึงได้ทำการศึกษาวิจัยในแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าของ อบจ.กาฬสินธุ์ควรเป็นไปในรูปแบบใด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่เพราะ อบจ.ไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน โดยได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 โดยนำผลการศึกษาที่ได้สมบูรณ์แล้วมาสู่การประชาพิจารณ์ เพื่อสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร อบจ.กาฬสินธุ์ในการพิจารณาสู่แผนปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป
 
.........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com