FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2554

วันที่ 10 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อขจัดความยากจนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปี 2554 โดยมีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
 
นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การประกวดหมู่บ้านดีเด่นในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัด 5 กิจกรรม ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยผลงานดีเด่นให้ปรากฎแก่สาธารณะและขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป โดยปีนี้มีหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ดังนี้ อำเภอเมือง ส่งบ้านโนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น, อำเภอดอนจาน ส่งบ้านโนนเมืองทอง หมู่ 8 ตำบลดงพยุง, อำเภอห้วยเม็ก ส่งบ้านกุดโดน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดโดน, อำเภอยางคตลาด ส่งบ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระนอน, อำเภอฆ้องชัย ส่วบ้านวังเดือนห้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลาเลิง, อำเภอกมลาไสย ส่งบ้านโจด หมู่ 16 ตำบลเจ้าท่า, อำเภอสหัสขันธ์ ส่งบ้านสิงห์สะอาด หมู่ 13 ตำบลสหัสขันธ์, อำเภอกุฉินารายณ์ ส่งบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก, อำเภอห้วยผึ้ง ส่งบ้านหนองอีบุตร หมู่ 4 ตำบลหนองอีบุตร สำหรับอำเภออื่นๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกระดับอำเภอ จึงขอแจ้งให้หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดของแต่ละอำเภอให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรอรับการประกวดหมู่บ้านดีเด่นในปีนี้
 
..........................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com