FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.กาฬสินธุ์ลงนามความร่วมมือกับ บ.มาเจสติกโปรดักท์ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 5 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 313 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท มาเจสติกโปรดักท์ จำกัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือภับภาคอุตสาหกรรม โดยใช้สถานที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ กับ นายถาวร วงศ์ศรีรุ่งเรือง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท มาเจสติกส์ โปรดักท์ จำกัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท มาเจสติกโปรดักท์ จำกัด โดยมี โดยมีนายเสรี บุญอยู่ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
          ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับบริษัทมาเจสติก โปรดักท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการซักผ้าให้แก่ทางโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารและอื่น ๆ มาเป็นระยะเวลานาน ภายใต้หลักการที่จะไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และรักษาสภาพแวดล้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทมาเจสติกโปรดักท์ จำกัด มีแนวคิดตรงกันเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับตลาดแรงงานต้องการ และการลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยทางบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 20 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการร่วมพิจารณาดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวด้วย
 
 ........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com