FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาธารณสุขกาฬสินธุ์ย้ำโฆษณายาหรือเครื่องสำอาง ต้องขออนุญาตก่อน

วันที่ 20 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 277 คน)
 
เช้าที่ ( 19 พ.ค.54 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสื่อมวลชนจากหลายแขนงเข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน
 
กิจกรรมเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองเบาหวานความดัน การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การรักษาฟรี 48 ล้านคน การเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และโรคตามฤดูกาล นอกจากนี้ นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้กล่าวย้ำถึงหลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องสำอาง และหลักการโฆษณายา อาทิ ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการโฆษณาขายยาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ, โทรทัศน์ , เครื่องขยายเสียง , หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ , แผ่นป้าย , อินเตอร์เน็ต จะต้องได้รับอนุญาตโฆษณาจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 811 168
 
 .................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com