FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

วันที่ 20 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนท้องถิ่นถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็เลยจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย
 
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม มีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ยุคทุนนิยม สื่อเสรี เทคโนโลยีไร้พรหมแดน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ และสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม และปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 
โดยกิจกรรมภายในค่าย ประกอบด้วย การเรียนรู้ในระบบฐานการเรียนรู้ในด้านของวิชาการ นันทนาการและการบูรณาการในหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต จากรายการธรรมะเดลิเวอรี่ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ คุณอรพิมพ์ รักษาผล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งเรียนรู้เรื่องใดโนเสาร์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน
 
 .................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com