FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรม “วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย”

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนร่วมประกวดศิลปกรรม หัวข้อ "วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย” ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 ระดับ คืออายุต่ำกว่า 9 ปี, 9-13 ปี, 14-18 ปี และอายุ 19 ปีขึ้นไป ส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประกวดศิลปกรรม หัวข้อ "วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย” ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อายุต่ำกว่า 9 ปี, อายุ 9-13 ปี, อายุ 14-18 ปี, อายุ 19 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานสามารถส่งได้ไม่จำกัด แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล วัสดุที่ใช้ในการประกวด ใช้กระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15X22 นิ้ว ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนประเภทอายุ 19 ปีขึ้นไป ขนาดไม่ต่ำกว่า 22x30 นิ้ว (ขนาดโปสเตอร์) ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีสร้างสรรค์ผลงาน โดยส่งผลงานพร้อมแบบส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งอย่างอื่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ หรือส่งผลงานด้วยตนเองได้ตามสถานที่ดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-815806 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8747902, 081-8740294
 
 
..................  ดวงใจ หงษ์จันทร์   ข่าว
 
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com