FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเปิดป้ายใหม่

วันที่ 24 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 245 คน)
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีเปิดป้ายใหม่ หลังมีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 202 บัญญัติให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
 
เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ (24 พฤษภาคม 2554) ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รังสิตโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดป้ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 202 บัญญัติว่า ให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเปิดทำการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยมีเขตอำนาจเช่นเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าว และให้ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ โอกาสนี้พระราชปรีชามุณี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เจิมป้ายและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
 
นายสมชาย เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2548 พร้อมกันศาลเยาวชนฯ อื่นอีก 9 แห่ง ตั้งอยู่อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนหนึ่ง เป็นห้องธุรการและห้องพิจารณาคดีรวมทั้งห้องสืบพยานเด็กและห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลห้องผู้พิพากษา และห้องผู้พิพากษาสมทบ และเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับการให้คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 
 
 .....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com