FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลธัญญากำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 22-27 มิถุนายน2554นี้

วันที่ 26 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 333 คน)
 
นายสำลี ทิพย์เดชา นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เทศบาลตำบลธัญญา ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2554 ที่ สนามโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ และตลาดสดเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกมลาไสย กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ประกอบด้วย การออกร้านและนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งธัญญาคอนเทส การประกวดแดนเซอร์ การประกวดขบวนแห่บุญบั้งไฟสวยงาม การประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดบั้งไฟสวยงาม และการโชว์บั้งไฟทางสูง
 
 
…………………..สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com