FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในลักษณะถึงตัวภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดให้ญาติผู้ต้องขังจองเยี่ยมระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2562
 
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบเช้าเวลา 09.00-15.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยใกล้ชิดในลักษณะถึงตัวภายในเรือนจำฯ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในครอบครัว และเป็นเครื่องมือจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดให้ญาติผู้ต้องขังจองเยี่ยมระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ ญาติไม่เกิน 10 คน (รวมเด็กซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง) ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ณ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เอกสารในการจองเยี่ยม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านทุกคนมาแสดง โดยเอกสารจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นบุคคลในครอบครัว, ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ มีดังนี้ บิดา มารดา,สามี ภรรยา, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดา, ร่วมมารดา, ปู่ ย่า, ตา ยาย, ลุง ป้า, น้า อา, บิดา มารดาของสามีหรือภรรยาของผู้ต้องขังเท่านั้น
 
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด และชุดกระโปรงสั้นเหนือเข่า, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม ยกเว้นบุตรของผู้ต้องขังเท่านั้น, ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในเรือนจำ หากมีข้อสงสัยในการจองเยี่ยมผู้ต้องขังสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ โทรศัพท์ 043-873345 ในวันเวลาราชการ
 
 
...........................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com