FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในลักษณะถึงตัวภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดให้ญาติผู้ต้องขังจองเยี่ยมระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2562
 
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบเช้าเวลา 09.00-15.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยใกล้ชิดในลักษณะถึงตัวภายในเรือนจำฯ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในครอบครัว และเป็นเครื่องมือจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ โดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดให้ญาติผู้ต้องขังจองเยี่ยมระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ ญาติไม่เกิน 10 คน (รวมเด็กซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง) ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ณ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เอกสารในการจองเยี่ยม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านทุกคนมาแสดง โดยเอกสารจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นบุคคลในครอบครัว, ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ มีดังนี้ บิดา มารดา,สามี ภรรยา, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดา, ร่วมมารดา, ปู่ ย่า, ตา ยาย, ลุง ป้า, น้า อา, บิดา มารดาของสามีหรือภรรยาของผู้ต้องขังเท่านั้น
 
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด และชุดกระโปรงสั้นเหนือเข่า, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม ยกเว้นบุตรของผู้ต้องขังเท่านั้น, ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในเรือนจำ หากมีข้อสงสัยในการจองเยี่ยมผู้ต้องขังสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ โทรศัพท์ 043-873345 ในวันเวลาราชการ
 
 
...........................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com