FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกรจากอำเภอเขาวงชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดกาฬสินธุ์ปีการเพาะปลูก 2561/62

วันที่ 29 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
นางทองพูล โคกลือชา เกษตรกรบ้านตำบลหนองผือ อำเภอวง ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2561/62 ประเภทรายบุคคล ขณะที่ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนหนองผือ
 
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2561/62 เพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ได้พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิต และการตลาดเพื่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2561/62 ได้ตัดสินตัวอย่างข้าวหอมมะลิผลปรากฏว่า
 
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางทองพูล โคกลือชา เกษตรกรตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 5,000.-บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสมพงศ์ วรรณทอง เกษตรกรตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 4,000.-บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสมศรี ศรีประไหม เกษตรกรตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 3,000.-บาท และรางวัลชมเชย นายเรืองฤทธิ์ อุ่นขจร เกษตรกรตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินรางวัล 1,000.-บาท
 
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนหนองผือ บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 6,000.-บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ่อแก้ว บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 5,000.-บาท ,รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มข้าวเหนียวเขาวง ตำบลหนองผือ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสด 4,000.-บาท
 
ซึ่งตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัดครั้งนี้จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต่อไป
 
 
...............ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com