FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ มอบธงสีขาวพร้อมใบประกาศแก่หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบธงสีขาวพร้อมใบประกาศแก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานและเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ
 
วันนี้ 30 มกราคม 2562 ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานมอบธงสีขาวพร้อมใบประกาศแก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เช่น มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการครัวเรือนสีขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่มีผู้ค้า ผู้เสพในหมู่บ้าน และต้องได้รับการสุ่มตรวจปัสสาวะจากคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานและเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปทั้ง 18 อำเภอสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 126,718 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 ของจำวนครัวเรือนทั้งจังหวัด
 
และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 2 รายๆละ 33,000 บาท , มอบอาวุธปืนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย , มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดีเด่น จำนวน 3 อำเภอ และมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2561/62 จำนวน 7 ราย
 
 
 
...................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com