FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ประชุมครูผู้แทนโรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School

วันที่ 6 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 และ 3 จำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 27 โรงเรียน
 
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนที่ทำกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาคือ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ และระดับประถมศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
 
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า เรื่องของขยะนับวันที่จะเป็นปัญหาของชาติ และไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะดำเนินการจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ต้นทางขยะตามชุมชน ตามโรงเรียน ต้องมีการคัดแยกว่าขยะใดที่จะนำไปใช้ด้านใด เช่น เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ควรนำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะพาสติกควรนำไปรีไซเคิล ขยะอิเลคทรอนิค ขยะพิษควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นต้น ฉะนั้นขอให้โรงเรียนได้ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อชุมชน โรงเรียน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
------------------------ สุรพล คุณภักดี / ข่าว   อาทิตย์ เทธรรม/ ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com