FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ประกวดสวดมนต์หมู่ และบรรยายธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน 420 คน
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางพระพุทธศาสนา และนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป โดยมีนักเรียน เข้าร่วม 259 คน
 
นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยคนขาดความเอื้ออาทร ความรัก ความสามัคคี เด็กและเยาวชนวิ่งตามกระแสเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายการดำเนินงานสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ศึกษา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติดี ปฏิบัติดี ขัดเกลานิสัยให้เป็นเยาวชนคนดีสังคม เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศต่อไป
 
สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ มีนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนในระดับอำเภอ จำนวน 37 ทีม ๆ ละ 5 คน และผู้สำรองอีกทีมละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 259 คน เข้าร่วมแข่งขัน และการประกวดบรรยายธรรม มีนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จำนวน 9 คน , ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จำนวน 8 คน ,ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) จำนวน 16 คน และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) จำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
 
 
........................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com