FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลปกครองอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 22 พ.ค. 2562 )
 
นางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะเน้นข้อกฎมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจทั่วไปสามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4223-0664-6 ต่อ 2211 , 0-4223-0627 โทรสารหมายเลข 0-4223-0627 หรือ E-mail : ud.train@gmail.com
 
 
 ……………… สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com