FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสภ.10 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562 )
 
นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแสดงพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือตลอดจนการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วน และเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 80.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีลงนามและมอบไม้มีค่าเพื่อสร้างความร่วมมือ รัฐ เอกชน ประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการวิกฤตคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบบูรณาการในยุค Thailand 4.0
 
 
 
…………….. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com