FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพื้นที่ อ.ยางตลาด

วันที่ 7 ก.พ. 2563 )
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเหตุภัยแล้ง และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ ดังนี้ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลเว่อ ตำบลเขาพระนอน ตำบลนาเชือก และตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดภัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 บัดนี้สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
……………….  ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com