FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ส.อ.ร.ด. ภาคอีสาน ร่วมพบปะ สร้างความรัก ต่อสถาบัน

วันที่ 9 ก.พ. 2563 )
 
สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทบทวนภารกิจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่สตรี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพ
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพบปะกับกลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 78 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีนางวนิดา เอกชัยเจริญประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.อัจฉรา พรสีมา ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม106 คน ร่วมกิจกรรม
 
ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมทบทวนภารกิจ สร้างความกระชับมิตร ความสามัคคีในหมู่สตรี ของชาว ส.อ.ร.ด. โดยทุกคนที่มาร่วมงานมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความแข็งแกร่ง ดังคำกล่าวที่ว่า มือก็ไกว ดาบก็แกว่ง แข็งขัน สตรีทำได้ไม่ย่นย่อ
 
 
..........................ชนกพร โพธิสาร /ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com