FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เข้าค่ายวิถีพุทธ วิถีพอเพียงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธ วิถีพอเพียงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดยา ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
เมื่อบ่ายวันนี้ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดหอไตรปิฏการาม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังกวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายวิถีพุทธ วิถีพอเพียงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 95 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดและสารระเหย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ใช้ระยะเวลาในการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2554 รวม 7 วัน
 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายวิถีพุทธ วิถีเพียงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ก็เพื่อทดลองหารูปแบบวิธีการใหม่ๆโดยนำวิถีพุทธ วิถีพอเพียง และวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และสารระเหย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดีรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
 
…………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com