ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ป.ป.ช.มหาสารคาม แจงผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

วันที่ 22 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 441 คน)

          ผอ.ป.ป.ช. มหาสารคาม แจง ขอให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นทุกคน ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบทั้งก่อนรับตำแหน่งและหลังพ้นตำแหน่ง โดยขณะนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีก 151 ราย
          (22-05-57) ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม นายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะทำงานโฆษกฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช.มหาสารคาม เปิดแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2557 ช่วงตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557 ต่อสื่อมวลชนในจังหวัด ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต ดังนี้ เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 107 เรื่อง แยกเป็น เรื่องที่รับไว้เอง 44 เรื่อง แก้ไขแล้ว 12 เรื่อง เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่รับโอนมาจากส่วนกลาง จำนวน 63 เรื่อง แก้ไขแล้ว 2 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานท้องถิ่น รวม 69 เรื่อง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษา 26 เรื่อง และเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 12 เรื่อง ด้านการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีทั้งหมด 1,642 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 193 บัญชี และมีผู้ที่ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช.มหาสารคาม จำนวน 151 ราย
            นายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นทุกคน มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้งก่อนรับตำแหน่งและหลังพ้นตำแหน่ง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่ทุกคน หากยังไม่มายื่นฯ จะถือว่าจงใจปกปิด จะต้องรับโทษจำคุกและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี
                                              ..................
                                    ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว