ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รายงานพิเศษอาเซียน : แก้กฎหมายเข้าสู่อาเซียน

วันที่ 26 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

                     ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งความท้าทายให้กับประเทศต่างๆ ที่ต้องประสบ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของแต่ละประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่มาในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด
 
                    ดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจึงร่วมลงนามในข้อตกลงกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง //ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกรอบความร่วมมือทั้ง 3 ด้าน พบว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวโยงกับกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด เพราะเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ
                  โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา เห็นว่า การเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะกฎหมายเปรียบเสมือนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินตามมาตรการทางการค้าระหว่างกันในอาเซียนให้มีความสอดคล้อง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้บริบทของกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
                    อย่างไรก็ตาม หากอาเซียนสามารถปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกันจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รวมถึงยังส่งเสริมให้นักลงทุนไทยได้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ง่ายขึ้น

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต