ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคามประชุมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”หวังลดปริมาณขยะลงร้อยละ ๕

วันที่ 13 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 636 คน)

ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด”

           โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ          (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ทั้ง ๒ กระทรวงร่วมกันจัดทำแผนฯ  ( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการ      คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม

ตามแผน "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ Rs  คือ การใช้น้ำน้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศร้อยละ ๕

             ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด”ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ท้องถิ่นจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯให้แก่บุคลากรในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด”ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๕ ได้อย่างแน่นอน

                                             .........................................

ส.ปช.ส.มค/ข่าว/13 ก.ย.59