ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามสร้างเครือข่ายร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

วันที่ 14 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)

                           จังหวัดมหาสารคามจัดอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมรองรับการให้บริการตามนโยบายรัฐบาล
                           ที่ห้องมหาชัย โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2559 โดยมีผู้แทนหน่วยงานและส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าอบรมจำนวน 80 คน ทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามในห้วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจมีประชาชนเข้ามารับบริการและร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมเป็นจำนวนมากและรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญและมอบหมายภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้ศูนย์ดำรงธรรมนำไปขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนด้านอื่นๆที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหรือไม่ได้รับการแก้ไขหรือการดำเนินงานล่าช้าให้ประชาชนมาแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ได้โดยเร็ว ดังนั้นเพื่อพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นองค์กรเครือข่ายในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                          จังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรม รองรับภารกิจการบริการและการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีแนวทางในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังให้สามารถยุติปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการทำงานและนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเกิดความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจ                                    
                                              ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว