ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม ตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี เบื้องต้นมีผู้ถือหุ้น 32 องค์กร 4,065 หุ้น รวมเงินทุนกว่า 4 ล้านบาท

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 780 คน)

                 จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ตั้งบริษัท เบื้องต้นมีผู้สนใจถือหุ้น 32 องค์กร จำนวน 4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุน 4,065,000 บาท
                 ที่ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหลักฐานการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แก่นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานบริษัทฯ โดยมีนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ร่วมก่อตั้งฯ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในการจัดตั้ง "บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด" มีผู้สนใจร่วมถือหุ้นรวม 32 องค์กร 4,065 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินทุนเริ่มก่อตั้ง 4,065,000 บาท ใช้หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ตั้งบริษัท ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไร แต่จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน/ประชาชน โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชน/ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปสินค้าในรูป SME และ OTOP และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชน โดยจะประสานข้อมูลกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้มีสินค้าที่ต้องสนับสนุนส่งเสริม อาทิ ข้าวหอมมะลิ ไก่งวงตักสิลา ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายลายสร้อยดอกหมาก และเสื่อกก  เพื่อ "สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข"
                  นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ขณะนี้ได้ก่อตั้งแล้ว 51 จังหวัดทั่วประเทศ และจะครบทุกจังหวัดภายในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นการดึงเอาภาคเอกชน มาสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน/ผู้ประกอบการในชุมชนโดยตรงในทุกๆ ด้าน แต่ไม่ใช่การลงมือทำสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งประชาชนต้องทำเอง บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงแค่สนับสนุน ส่งเสริมวิชาการ การผลิต/แปรรูป และหาช่องทางตลาดให้ หากโมเดลนี้สำเร็จจะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น
 
 
                                                           .........
                                         ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว